18677
No cover
Book
In basket
Streszczenie: [ Wyd. 1, 1997 r. ]: Wstęp; Informacja o autorach; Część 1. Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauk ( Władysław Dykcik ): 1. Podstawowe pojęcia - pedagogika specjalna, norma, normalność, niepełnosprawność, upośledzenie, dysfunkcjonalność, kalectwo, inwalidztwo, wyrównywanie szans; 2. Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka; 2.1. Miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk o człowieku; 2.2. Pedagogika specjalna w systemie nauk pedagogicznych; 2.3. Tożsamość pojęciowo-naukowa i nowe paradygmaty; 2.4. Wielokontekstowość, interdyscyplinarność i integracyjność teorii i praktyki; 2.5. Humanizm treści, działań i efektów specjalnej edukacji oraz samopomocy; 2.6. Upodmiotowienie i obiektywizacja niepełnosprawności podstawą życiowej normalizacji; 3. Historyczno-kulturowe i społeczne uwarunkowania opieki edukacji, rehabilitacji oraz wartościowania życia osób niepełnosprawnych; 3.1. Zmiana tradycji kulturowej dotyczącej osób niepełnosprawnych, ich roli i miejsca w społeczeństwie polskim; 3.2. Problemy edukacji i integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem w perspektywie światowej i europejskiej; 3.3. Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych opracowane i przyjęte przez ONZ; 3.4. Aktywność lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych szansą na integrację i życiowe ukierunkowanie; 4. Wspólczesne cele rozwoju pedagogiki specjlanej i edukacji; 4.1. Nowe typy i kategorie racjonalności założeń teorii i praktyki edukacyjnej; 4.2. Problemy medyczne, psychologiczne, społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych; 4.3. Zagadnienia metodologiczne: procedury i metody badawcze; 5. Stare i nowe orientacje programowo-badawcze; Część 2. Tendencje rozwojowe pedagogiki specjalnej w zakresie opieki, edukacji i rehabilitacji: a) Zakres u przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej ( Władysław Dykcik ); 1. Indywidualne i społeczne potrzeby, cele i zadania; 2. Specyfika programowo-metodyczna; 3. Podstawowe zasady edukacji i rewalidacji osób niepelnosprawnych w systemowym układzie ich potrzeb życiowych i społecznego wsparcia; b) Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego ( Władysław Dykcik ); 1. Wczesna, rozwinięta diagnoza i interwencja; 2. Wielostronna stymulacja i uaktywnianie; 3. Usprawnianie; 4. Korektura ( korekcja, korygowanie ); 5. Kompensacja; 6. Indywidualizacja; 7. Profilaktyka, prewencja; 8. Wspieranie i wspomaganie; Bibliografia; c) Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku ( Jan Pańczyk ); 1. Rozwój pedagogiki specjlanej; 2. Dokonania w latach 1970-1996; 3. Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi; 4. Stan polskiej pedagogiki specjalnej w końcu XX wieku; 5. Komu służy polska pedagogika specjalna?; 6. Słabości systemu kształcenia specjalnego; 7. Oczekiwania i perspektywy; Bibliografia; d) Kształcenie pedagogów specjalnych ( Jan Pańczyk ); 1. Wprowadzenie; 2. Osobowość pedagogów specjalnych; 3. Studia w ramach kierunku studiów pedagogika specjalna; 4. Studia poza kierunkiem studiów pedagogika specjalna; e) Zakres studiów na kierunku pedagogika specjlna ( Jan Pańczyk ); Część 3. Szczegółowe dziedziny pedagogiki specjalnej: a) Pedagogika osób z lekkim uposledzeniem umysłowym ( Janina Wyczesana ); b) Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umyslowym ( Jolanta Lausch-Żuk ); c) Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących - surdopedagogika ( Urszula Eckert ); d) Pdagogika niewidomych i niedowidzących ( Roman Ossowski ); e) Pedagogika dzieci głuchoniewidomych ( Tadeusz Majewski ); f) Pedagogika osób niesprawnych ruchowo ( Barbara Szychowiak ); g) Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych ( Aleksandra Maciarz ); h) Pedagogika osób odmiennych somatycznie ( Barbara Jugowar ); i) Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się ( Władysław Pilecka ); j) Pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia ( Elżbieta Minczakiewicz ); k) Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi ( Joanna Kruk-Lasocka ); l) Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami ( Andrzej Twardowski ); ł) Pdagogika osób niedostowanych społecznie ( Bronisław Urban ); m) Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku ( Stanisław Kowalik ); n) Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych ( Eugeniusz Piotrowski ); Część 4. Wspólne problemy specjalnej opieki, edukacji i społecznego wsparcia: a) Problemy rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym w domu rodzinnym, przedszkolu i szkole ( Halina Borzyszkowska ); b) Problemy autonomii i integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku życia ( Władysław Dykcik ); c) Problemy poradictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych ( Franciszek Wojciechowski ); d) Problemy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ( Tadeusz Majewski ); e) Problemy terapii przez twórczość ( Andrzej Wojciechowski ); f) Problemy podkultur młodzieżowych ( Teresa Sołtysiak ); g) Andragogika specjalna ( Jerzy Stochmiałek ); Część 5. Informacja o sytuacji prawnej dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w Polsce: a) Prawa dzieci niepełnosprawnych i rodzin je wychowujących ( Urszula Bielak ); 1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu kształcenia specjalnego w Polsce; 2. Podstawy prane systemu funkcjonowania opieki zdrowotnej wobec dzieci niepełnosprawnych; 3. Podstawy prawne zawierające przepisy wspomagające rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne; 4. Pomoc społeczna dla rodzin wychowujących dzieci niepelnosprawne; 5. Zatrudneinie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych; 6. Ulgi podatkowe i komunikacyjne; Aneks. Instytucje rządowe, organizache pozarządowe i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych ( Piotr Potejko )
Streszczenie: [Wyd.2 poszerz. i uaktual., 2001 i Wyd. 3, 2002]: Wstęp; Informacja o autorach; Część 1. Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauk ( Władysław Dykcik ): 1. Podstawowe pojęcia - pedagogika specjalna, norma, normalność, niepełnosprawność, upośledzenie, dysfunkcjonalność, kalectwo, inwalidztwo, wyrównywanie szans; 2. Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka; 2.1. Miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk o człowieku; 2.2. Pedagogika specjalna w systemie nauk pedagogicznych; 2.3. Tożsamość pojęciowo-naukowa i nowe paradygmaty; 2.4. Wielokontekstowość, interdyscyplinarność i integracyjność teorii i praktyki; 2.5. Humanizm treści, działań i efektów specjalnej edukacji oraz samopomocy; 2.6. Upodmiotowienie i obiektywizacja niepełnosprawności podstawą życiowej normalizacji; 3. Historyczno-kulturowe i społeczne uwarunkowania opieki edukacji, rehabilitacji oraz wartościowania życia osób niepełnosprawnych; 3.1. Zmiana tradycji kulturowej dotyczącej osób niepełnosprawnych, ich roli i miejsca w społeczeństwie polskim; 3.2. Problemy edukacji i integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem w perspektywie światowej i europejskiej; 3.3. Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych opracowane i przyjęte przez ONZ; 3.4. Aktywność lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych szansą na integrację i życiowe ukierunkowanie; 4. Wspólczesne cele rozwoju pedagogiki specjlanej i edukacji; 4.1. Nowe typy i kategorie racjonalności założeń teorii i praktyki edukacyjnej; 4.2. Problemy medyczne, psychologiczne, społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych; 4.3. Zagadnienia metodologiczne: procedury i metody badawcze; 5. Stare i nowe orientacje programowo-badawcze pedagogiki specjalnej wynikające z jej społecznego zaangażowania; Część 2. Tendencje rozwojowe pedagogiki specjalnej w zakresie opieki, edukacji i rehabilitacji: a) Zakres u przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej ( Władysław Dykcik ); 1. Indywidualne i społeczne potrzeby, cele i zadania; 2. Specyfika programowo-metodyczna; 3. Podstawowe zasady edukacji i rewalidacji osób niepelnosprawnych w systemowym układzie ich potrzeb życiowych i społecznego wsparcia; b) Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego ( Władysław Dykcik ); 1. Wczesna, rozwinięta diagnoza i interwencja; 2. Wielostronna stymulacja i uaktywnianie; 3. Usprawnianie; 4. Korektura ( korekcja, korygowanie ); 5. Kompensacja; 6. Indywidualizacja; 7. Profilaktyka i prewencja; 8. Wspieranie i wspomaganie; Bibliografia; c) Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku ( Jan Pańczyk ); 1. Rozwój pedagogiki specjlanej; 2. Dokonania w latach 1970-1996; 3. Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi; 4. Stan polskiej pedagogiki specjalnej w końcu XX wieku; 5. Komu służy polska pedagogika specjalna?; 6. Słabości systemu kształcenia specjalnego; 7. Oczekiwania i perspektywy; Bibliografia; d) Kształcenie pedagogów specjalnych ( Jan Pańczyk ); 1. Wprowadzenie; 2. Osobowość pedagogów specjalnych; 3. Studia w ramach kierunku studiów pedagogika specjalna; 4. Studia poza kierunkiem studiów pedagogika specjalna; e) Zakres studiów na kierunku pedagogika specjlna ( Jan Pańczyk ); f) Kształcenie specjalne w polsce w końcu XX wieku; Część 3. Szczegółowe dziedziny pedagogiki specjalnej: a) Pedagogika osób z lekkim uposledzeniem umysłowym ( Janina Wyczesana ); b) Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umyslowym ( Jolanta Lausch-Żuk ); c) Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących - surdopedagogika ( Urszula Eckert ); d) Pdagogika niewidomych i niedowidzących ( Roman Ossowski ); e) Pedagogika dzieci głuchoniewidomych ( Tadeusz Majewski ); f) Pedagogika osób niesprawnością ruchową ( Barbara Szychowiak ); g) Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych ( Aleksandra Maciarz ); h) Pedagogika osób odmiennych somatycznie ( Barbara Jugowar ); i) Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się ( Władysław Pilecka ); j) Pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia ( Elżbieta Minczakiewicz ); k) Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi ( Joanna Kruk-Lasocka ); l) Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami ( Andrzej Twardowski ); ł) Pdagogika osób niedostowanych społecznie ( Bronisław Urban ); m) Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku ( Stanisław Kowalik ); n) Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych ( Eugeniusz Piotrowski ); Część 4. Wspólne problemy specjalnej opieki, edukacji i społecznego wsparcia: a) Problemy rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym w domu rodzinnym, przedszkolu i szkole ( Halina Borzyszkowska ); b) Problemy autonomii i integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku życia ( Władysław Dykcik ); c) Problemy poradictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych ( Franciszek Wojciechowski ); d) Problemy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ( Tadeusz Majewski ); e) Problemy podkultur młodzieżowych ( Teresa Sołtysiak ); f) Andragogika specjalna ( Jerzy Stochmiałek ); Aneks ( Piotr Potejko ): a) Instytucje rządowe, organizache pozarządowe i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych; b) Niepełnosprawni. Podstawowe uprawnienia i ulgi ( stan prawny na dzień 1 stycznia 2000 r. - MK )
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W.40915, W.40914 (2 egz.)
Notes:
Summary, etc.
[ Wyd. 1, 1997 r. ]: Wstęp; Informacja o autorach; Część 1. Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauk ( Władysław Dykcik ): 1. Podstawowe pojęcia - pedagogika specjalna, norma, normalność, niepełnosprawność, upośledzenie, dysfunkcjonalność, kalectwo, inwalidztwo, wyrównywanie szans; 2. Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka; 2.1. Miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk o człowieku; 2.2. Pedagogika specjalna w systemie nauk pedagogicznych; 2.3. Tożsamość pojęciowo-naukowa i nowe paradygmaty; 2.4. Wielokontekstowość, interdyscyplinarność i integracyjność teorii i praktyki; 2.5. Humanizm treści, działań i efektów specjalnej edukacji oraz samopomocy; 2.6. Upodmiotowienie i obiektywizacja niepełnosprawności podstawą życiowej normalizacji; 3. Historyczno-kulturowe i społeczne uwarunkowania opieki edukacji, rehabilitacji oraz wartościowania życia osób niepełnosprawnych; 3.1. Zmiana tradycji kulturowej dotyczącej osób niepełnosprawnych, ich roli i miejsca w społeczeństwie polskim; 3.2. Problemy edukacji i integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem w perspektywie światowej i europejskiej; 3.3. Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych opracowane i przyjęte przez ONZ; 3.4. Aktywność lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych szansą na integrację i życiowe ukierunkowanie; 4. Wspólczesne cele rozwoju pedagogiki specjlanej i edukacji; 4.1. Nowe typy i kategorie racjonalności założeń teorii i praktyki edukacyjnej; 4.2. Problemy medyczne, psychologiczne, społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych; 4.3. Zagadnienia metodologiczne: procedury i metody badawcze; 5. Stare i nowe orientacje programowo-badawcze; Część 2. Tendencje rozwojowe pedagogiki specjalnej w zakresie opieki, edukacji i rehabilitacji: a) Zakres u przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej ( Władysław Dykcik ); 1. Indywidualne i społeczne potrzeby, cele i zadania; 2. Specyfika programowo-metodyczna; 3. Podstawowe zasady edukacji i rewalidacji osób niepelnosprawnych w systemowym układzie ich potrzeb życiowych i społecznego wsparcia; b) Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego ( Władysław Dykcik ); 1. Wczesna, rozwinięta diagnoza i interwencja; 2. Wielostronna stymulacja i uaktywnianie; 3. Usprawnianie; 4. Korektura ( korekcja, korygowanie ); 5. Kompensacja; 6. Indywidualizacja; 7. Profilaktyka, prewencja; 8. Wspieranie i wspomaganie; Bibliografia; c) Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku ( Jan Pańczyk ); 1. Rozwój pedagogiki specjlanej; 2. Dokonania w latach 1970-1996; 3. Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi; 4. Stan polskiej pedagogiki specjalnej w końcu XX wieku; 5. Komu służy polska pedagogika specjalna?; 6. Słabości systemu kształcenia specjalnego; 7. Oczekiwania i perspektywy; Bibliografia; d) Kształcenie pedagogów specjalnych ( Jan Pańczyk ); 1. Wprowadzenie; 2. Osobowość pedagogów specjalnych; 3. Studia w ramach kierunku studiów pedagogika specjalna; 4. Studia poza kierunkiem studiów pedagogika specjalna; e) Zakres studiów na kierunku pedagogika specjlna ( Jan Pańczyk ); Część 3. Szczegółowe dziedziny pedagogiki specjalnej: a) Pedagogika osób z lekkim uposledzeniem umysłowym ( Janina Wyczesana ); b) Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umyslowym ( Jolanta Lausch-Żuk ); c) Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących - surdopedagogika ( Urszula Eckert ); d) Pdagogika niewidomych i niedowidzących ( Roman Ossowski ); e) Pedagogika dzieci głuchoniewidomych ( Tadeusz Majewski ); f) Pedagogika osób niesprawnych ruchowo ( Barbara Szychowiak ); g) Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych ( Aleksandra Maciarz ); h) Pedagogika osób odmiennych somatycznie ( Barbara Jugowar ); i) Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się ( Władysław Pilecka ); j) Pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia ( Elżbieta Minczakiewicz ); k) Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi ( Joanna Kruk-Lasocka ); l) Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami ( Andrzej Twardowski ); ł) Pdagogika osób niedostowanych społecznie ( Bronisław Urban ); m) Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku ( Stanisław Kowalik ); n) Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych ( Eugeniusz Piotrowski ); Część 4. Wspólne problemy specjalnej opieki, edukacji i społecznego wsparcia: a) Problemy rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym w domu rodzinnym, przedszkolu i szkole ( Halina Borzyszkowska ); b) Problemy autonomii i integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku życia ( Władysław Dykcik ); c) Problemy poradictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych ( Franciszek Wojciechowski ); d) Problemy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ( Tadeusz Majewski ); e) Problemy terapii przez twórczość ( Andrzej Wojciechowski ); f) Problemy podkultur młodzieżowych ( Teresa Sołtysiak ); g) Andragogika specjalna ( Jerzy Stochmiałek ); Część 5. Informacja o sytuacji prawnej dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w Polsce: a) Prawa dzieci niepełnosprawnych i rodzin je wychowujących ( Urszula Bielak ); 1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu kształcenia specjalnego w Polsce; 2. Podstawy prane systemu funkcjonowania opieki zdrowotnej wobec dzieci niepełnosprawnych; 3. Podstawy prawne zawierające przepisy wspomagające rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne; 4. Pomoc społeczna dla rodzin wychowujących dzieci niepelnosprawne; 5. Zatrudneinie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych; 6. Ulgi podatkowe i komunikacyjne; Aneks. Instytucje rządowe, organizache pozarządowe i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych ( Piotr Potejko )
[Wyd.2 poszerz. i uaktual., 2001 i Wyd. 3, 2002]: Wstęp; Informacja o autorach; Część 1. Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauk ( Władysław Dykcik ): 1. Podstawowe pojęcia - pedagogika specjalna, norma, normalność, niepełnosprawność, upośledzenie, dysfunkcjonalność, kalectwo, inwalidztwo, wyrównywanie szans; 2. Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka; 2.1. Miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk o człowieku; 2.2. Pedagogika specjalna w systemie nauk pedagogicznych; 2.3. Tożsamość pojęciowo-naukowa i nowe paradygmaty; 2.4. Wielokontekstowość, interdyscyplinarność i integracyjność teorii i praktyki; 2.5. Humanizm treści, działań i efektów specjalnej edukacji oraz samopomocy; 2.6. Upodmiotowienie i obiektywizacja niepełnosprawności podstawą życiowej normalizacji; 3. Historyczno-kulturowe i społeczne uwarunkowania opieki edukacji, rehabilitacji oraz wartościowania życia osób niepełnosprawnych; 3.1. Zmiana tradycji kulturowej dotyczącej osób niepełnosprawnych, ich roli i miejsca w społeczeństwie polskim; 3.2. Problemy edukacji i integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem w perspektywie światowej i europejskiej; 3.3. Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych opracowane i przyjęte przez ONZ; 3.4. Aktywność lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych szansą na integrację i życiowe ukierunkowanie; 4. Wspólczesne cele rozwoju pedagogiki specjlanej i edukacji; 4.1. Nowe typy i kategorie racjonalności założeń teorii i praktyki edukacyjnej; 4.2. Problemy medyczne, psychologiczne, społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych; 4.3. Zagadnienia metodologiczne: procedury i metody badawcze; 5. Stare i nowe orientacje programowo-badawcze pedagogiki specjalnej wynikające z jej społecznego zaangażowania; Część 2. Tendencje rozwojowe pedagogiki specjalnej w zakresie opieki, edukacji i rehabilitacji: a) Zakres u przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej ( Władysław Dykcik ); 1. Indywidualne i społeczne potrzeby, cele i zadania; 2. Specyfika programowo-metodyczna; 3. Podstawowe zasady edukacji i rewalidacji osób niepelnosprawnych w systemowym układzie ich potrzeb życiowych i społecznego wsparcia; b) Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego ( Władysław Dykcik ); 1. Wczesna, rozwinięta diagnoza i interwencja; 2. Wielostronna stymulacja i uaktywnianie; 3. Usprawnianie; 4. Korektura ( korekcja, korygowanie ); 5. Kompensacja; 6. Indywidualizacja; 7. Profilaktyka i prewencja; 8. Wspieranie i wspomaganie; Bibliografia; c) Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku ( Jan Pańczyk ); 1. Rozwój pedagogiki specjlanej; 2. Dokonania w latach 1970-1996; 3. Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi; 4. Stan polskiej pedagogiki specjalnej w końcu XX wieku; 5. Komu służy polska pedagogika specjalna?; 6. Słabości systemu kształcenia specjalnego; 7. Oczekiwania i perspektywy; Bibliografia; d) Kształcenie pedagogów specjalnych ( Jan Pańczyk ); 1. Wprowadzenie; 2. Osobowość pedagogów specjalnych; 3. Studia w ramach kierunku studiów pedagogika specjalna; 4. Studia poza kierunkiem studiów pedagogika specjalna; e) Zakres studiów na kierunku pedagogika specjlna ( Jan Pańczyk ); f) Kształcenie specjalne w polsce w końcu XX wieku; Część 3. Szczegółowe dziedziny pedagogiki specjalnej: a) Pedagogika osób z lekkim uposledzeniem umysłowym ( Janina Wyczesana ); b) Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umyslowym ( Jolanta Lausch-Żuk ); c) Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących - surdopedagogika ( Urszula Eckert ); d) Pdagogika niewidomych i niedowidzących ( Roman Ossowski ); e) Pedagogika dzieci głuchoniewidomych ( Tadeusz Majewski ); f) Pedagogika osób niesprawnością ruchową ( Barbara Szychowiak ); g) Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych ( Aleksandra Maciarz ); h) Pedagogika osób odmiennych somatycznie ( Barbara Jugowar ); i) Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się ( Władysław Pilecka ); j) Pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia ( Elżbieta Minczakiewicz ); k) Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi ( Joanna Kruk-Lasocka ); l) Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami ( Andrzej Twardowski ); ł) Pdagogika osób niedostowanych społecznie ( Bronisław Urban ); m) Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku ( Stanisław Kowalik ); n) Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych ( Eugeniusz Piotrowski ); Część 4. Wspólne problemy specjalnej opieki, edukacji i społecznego wsparcia: a) Problemy rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym w domu rodzinnym, przedszkolu i szkole ( Halina Borzyszkowska ); b) Problemy autonomii i integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku życia ( Władysław Dykcik ); c) Problemy poradictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych ( Franciszek Wojciechowski ); d) Problemy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ( Tadeusz Majewski ); e) Problemy podkultur młodzieżowych ( Teresa Sołtysiak ); f) Andragogika specjalna ( Jerzy Stochmiałek ); Aneks ( Piotr Potejko ): a) Instytucje rządowe, organizache pozarządowe i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych; b) Niepełnosprawni. Podstawowe uprawnienia i ulgi ( stan prawny na dzień 1 stycznia 2000 r. - MK )
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again