18677
No cover
Book
In basket
(Pedagogika Nauce i Praktyce)
Streszczenie: Wstęp CZĘŚĆ I. Wokół znanych kategorii i rozważań w pedagogice specjalnej Rozdział 1. Interdyscyplinarny charakter pedagogiki specjalnej 1.1. Pedagogika specjalna a medycyna – wybrane problemy 1.1.1. Międzynarodowy system diagnozy nozologicznej WHO: ICD-10, ICIDH, ICF 1.1.2. System diagnozy Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV/DSMIV-TR/DSM-5 1.1.3. Pojęcie zdrowia i choroby 1.1.4. Diagnoza i terapia – istota związku pedagogiki specjalnej i medycyny 1.2. Pedagogika specjalna a psychologia – wybrane problemy 1.2.1. Diagnoza dla rozwoju i system orzecznictwa 1.2.2. Bioekologiczna teoria systemów Urie Bronfenbrennera a niepełnosprawność 1.2.3. Współpraca specjalistów i instytucji a specjalne potrzeby edukacyjne uczniów 1.3. Pedagogika specjalna a prawo – wybrane problemy 1.3.1. Osoba z niepełnosprawnością a rozwiązania prawne ONZ i UE 1.3.2. Osoba z niepełnosprawnością a wymiar sprawiedliwości 1.4. Pedagogika specjalna a socjologia – wybrane problemy 1.4.1. Postawy społeczne wobec niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością 1.4.2. Postawy wobec osób z niepełnosprawnością w perspektywie rówieśniczej 1.4.3. Postawy wobec niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością – dorośli 1.4.4. Zagrożenie wykluczeniem i marginalizacją a niepełnosprawność 1.4.5. Warunki życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin 1.5. Terminologiczne ustalenia, terminologiczne kontrowersje – wokół pojęcia „niepełnosprawność” Rozdział 2. O podmiocie pedagogiki specjalnej – klasyczne ujęcia głównych rodzajów niepełnosprawności 2.1. Niepełnosprawność wzroku 2.1.1. Podstawowe pojęcia 2.1.2. Klasyfikacje uszkodzeń wzroku 2.1.3. Uszkodzenie wzroku a funkcjonowanie społeczne 2.2. Uszkodzenia słuchu 2.2.1. Podstawowe pojęcia 2.2.2. Najpowszechniejsze klasyfikacje uszkodzeń słuchu 2.2.3. Metody wychowania językowego osób z uszkodzeniem słuchu 2.2.4. Osoby z uszkodzeniem słuchu w przestrzeni społecznej 2.3. Niepełnosprawność intelektualna 2.3.1. Ustalenia terminologiczne i klasyfikacyjne 2.3.2. Zróżnicowana, wieloczynnikowa etiologia niepełnosprawności intelektualnej 2.3.3. Etapy patologizacji rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną według Małgorzaty Kościelskiej 2.3.4. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni społecznej 2.4. Choroby przewlekłe i niepełnosprawność narządu ruchu 2.4.1. Teoretyczne koncepcje choroby przewlekłej 2.4.2. Konsekwencje utraty pełnej sprawności w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności narządu ruchu 2.4.3. Wrodzona a nabyta utrata sprawności w chorobie przewlekłej i niepełnosprawności narządu ruchu 2.5. Niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży 2.5.1. Podstawowe pojęcia 2.5.2. Teoretyczne koncepcje niedostosowania społecznego i zaburzeń zachowania 2.5.3. Przestępczość nieletnich 2.5.4. Przemoc w rodzinie CZĘŚĆ II. Współczesne zagadnienia pedagogiki specjalnej Rozdział 3. Paradygmatyczne zmiany we współczesnej pedagogice specjalnej Rozdział 4. Specjalne potrzeby edukacyjne – między pedagogiką a pedagogiką specjalną. 4.1. Wczesne wspomaganie rozwoju a niepełnosprawność 4.1.1. Podstawowe pojęcia i koncepcje teoretyczne wczesnego wspomagania rozwoju 4.1.2. Podstawy prawne wczesnego wspomagania rozwoju 4.2. ASD – autystyczne spektrum zaburzeń jako egzemplifikacja całościowych zaburzeń rozwojowych 4.2.1. Kryteria diagnostyczne spektrum zaburzeń autystycznych 4.2.2. Patogeneza spektrum zaburzeń autystycznych 4.2.3. Osoba ze spektrum zaburzeń autystycznych w przestrzeni społecznej 4.3. Uczeń zdolny – uczeń ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi 4.3.1. Podstawy prawne wspomagania uczniów zdolnych w polskim systemie oświatowym 4.3.2. Uczeń zdolny – uczeń uzdolniony – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 4.4. Osoba z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji – między segregacją a włączaniem 4.4.1. Kształcenie specjalne 4.4.2. Kształcenie integracyjne 4.4.3. Kształcenie włączające 4.4.4. Uwarunkowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w trzech typach szkół: specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej 4.4.5. Zwolnienie ze sprawdzianu, egzaminu zewnętrznego a niepełnosprawność Rozdział 5. Dorosłość i starość z niepełnosprawnością – zagadnienia andragogiki i gerontologii specjalnej 5.1. Edukacja ponadgimnazjalna osób z niepełnosprawnością jako wyznacznik jakości życia w dorosłości 5.2. Osoba z niepełnosprawnością na rynku pracy – uwarunkowania, rzeczywistość, szanse 5.3. Subiektywne poczucie jakości życia 5.4. Starość osób z niepełnosprawnością – wyzwanie dla pedagogiki specjalnej Rozdział 6. Osoba z niepełnosprawnością w erze cyfrowej 6.1. Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością 6.2. Komunikacja zapośredniczona – możliwości i zagrożenia 6.3. Zagrożenia związane z korzystaniem z nowych technologii komunikacyjnych a niepełnosprawność – agresja elektroniczna Bibliografia Źródła internetowe Indeks rzeczowy Indeks osób
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W.43851, W.43749, W.43748, W.43747, W.43746 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. Cz.43750 (1 egz.)
Notes:
Summary, etc.
Wstęp CZĘŚĆ I. Wokół znanych kategorii i rozważań w pedagogice specjalnej Rozdział 1. Interdyscyplinarny charakter pedagogiki specjalnej 1.1. Pedagogika specjalna a medycyna – wybrane problemy 1.1.1. Międzynarodowy system diagnozy nozologicznej WHO: ICD-10, ICIDH, ICF 1.1.2. System diagnozy Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV/DSMIV-TR/DSM-5 1.1.3. Pojęcie zdrowia i choroby 1.1.4. Diagnoza i terapia – istota związku pedagogiki specjalnej i medycyny 1.2. Pedagogika specjalna a psychologia – wybrane problemy 1.2.1. Diagnoza dla rozwoju i system orzecznictwa 1.2.2. Bioekologiczna teoria systemów Urie Bronfenbrennera a niepełnosprawność 1.2.3. Współpraca specjalistów i instytucji a specjalne potrzeby edukacyjne uczniów 1.3. Pedagogika specjalna a prawo – wybrane problemy 1.3.1. Osoba z niepełnosprawnością a rozwiązania prawne ONZ i UE 1.3.2. Osoba z niepełnosprawnością a wymiar sprawiedliwości 1.4. Pedagogika specjalna a socjologia – wybrane problemy 1.4.1. Postawy społeczne wobec niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością 1.4.2. Postawy wobec osób z niepełnosprawnością w perspektywie rówieśniczej 1.4.3. Postawy wobec niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością – dorośli 1.4.4. Zagrożenie wykluczeniem i marginalizacją a niepełnosprawność 1.4.5. Warunki życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin 1.5. Terminologiczne ustalenia, terminologiczne kontrowersje – wokół pojęcia „niepełnosprawność” Rozdział 2. O podmiocie pedagogiki specjalnej – klasyczne ujęcia głównych rodzajów niepełnosprawności 2.1. Niepełnosprawność wzroku 2.1.1. Podstawowe pojęcia 2.1.2. Klasyfikacje uszkodzeń wzroku 2.1.3. Uszkodzenie wzroku a funkcjonowanie społeczne 2.2. Uszkodzenia słuchu 2.2.1. Podstawowe pojęcia 2.2.2. Najpowszechniejsze klasyfikacje uszkodzeń słuchu 2.2.3. Metody wychowania językowego osób z uszkodzeniem słuchu 2.2.4. Osoby z uszkodzeniem słuchu w przestrzeni społecznej 2.3. Niepełnosprawność intelektualna 2.3.1. Ustalenia terminologiczne i klasyfikacyjne 2.3.2. Zróżnicowana, wieloczynnikowa etiologia niepełnosprawności intelektualnej 2.3.3. Etapy patologizacji rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną według Małgorzaty Kościelskiej 2.3.4. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni społecznej 2.4. Choroby przewlekłe i niepełnosprawność narządu ruchu 2.4.1. Teoretyczne koncepcje choroby przewlekłej 2.4.2. Konsekwencje utraty pełnej sprawności w sytuacji choroby przewlekłej i niepełnosprawności narządu ruchu 2.4.3. Wrodzona a nabyta utrata sprawności w chorobie przewlekłej i niepełnosprawności narządu ruchu 2.5. Niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży 2.5.1. Podstawowe pojęcia 2.5.2. Teoretyczne koncepcje niedostosowania społecznego i zaburzeń zachowania 2.5.3. Przestępczość nieletnich 2.5.4. Przemoc w rodzinie CZĘŚĆ II. Współczesne zagadnienia pedagogiki specjalnej Rozdział 3. Paradygmatyczne zmiany we współczesnej pedagogice specjalnej Rozdział 4. Specjalne potrzeby edukacyjne – między pedagogiką a pedagogiką specjalną. 4.1. Wczesne wspomaganie rozwoju a niepełnosprawność 4.1.1. Podstawowe pojęcia i koncepcje teoretyczne wczesnego wspomagania rozwoju 4.1.2. Podstawy prawne wczesnego wspomagania rozwoju 4.2. ASD – autystyczne spektrum zaburzeń jako egzemplifikacja całościowych zaburzeń rozwojowych 4.2.1. Kryteria diagnostyczne spektrum zaburzeń autystycznych 4.2.2. Patogeneza spektrum zaburzeń autystycznych 4.2.3. Osoba ze spektrum zaburzeń autystycznych w przestrzeni społecznej 4.3. Uczeń zdolny – uczeń ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi 4.3.1. Podstawy prawne wspomagania uczniów zdolnych w polskim systemie oświatowym 4.3.2. Uczeń zdolny – uczeń uzdolniony – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 4.4. Osoba z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji – między segregacją a włączaniem 4.4.1. Kształcenie specjalne 4.4.2. Kształcenie integracyjne 4.4.3. Kształcenie włączające 4.4.4. Uwarunkowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w trzech typach szkół: specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej 4.4.5. Zwolnienie ze sprawdzianu, egzaminu zewnętrznego a niepełnosprawność Rozdział 5. Dorosłość i starość z niepełnosprawnością – zagadnienia andragogiki i gerontologii specjalnej 5.1. Edukacja ponadgimnazjalna osób z niepełnosprawnością jako wyznacznik jakości życia w dorosłości 5.2. Osoba z niepełnosprawnością na rynku pracy – uwarunkowania, rzeczywistość, szanse 5.3. Subiektywne poczucie jakości życia 5.4. Starość osób z niepełnosprawnością – wyzwanie dla pedagogiki specjalnej Rozdział 6. Osoba z niepełnosprawnością w erze cyfrowej 6.1. Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością 6.2. Komunikacja zapośredniczona – możliwości i zagrożenia 6.3. Zagrożenia związane z korzystaniem z nowych technologii komunikacyjnych a niepełnosprawność – agresja elektroniczna Bibliografia Źródła internetowe Indeks rzeczowy Indeks osób
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again